ยินดีต้อนรับสู่ เด็กตป.ดอทคอม


ยินดีต้อนรับสู่ เด็กตป.ดอทคอม
friendship is every where
ตอบ
ข้อบังคับของตลาดอนุพ
chit
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เข้าร่วม: 17 Jun 2006
ตอบ: 2682
ที่อยู่: หน้าคอมฯ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์ หมวด 100 บททั่วไป

สารบัญ
ข้อบังคับ
หมวด 100 บททั่วไป
หน้า
101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ............................................................................... 100-1
101.01 ข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์........................................................................ 100-1
101.02 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า.................................................................................. 100-1
102 ความรับผิดของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ......................................... 100-1
102.01 ความรับผิดของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ......................................... 100-1
102.02 ความรับผิดของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่................................................. 100-1
103 ข้อมูลจากระบบการซื้อขาย........................................................................... 100-2
104 การปฏิบัติต่อข้อมูลของสมาชิกและลูกค้า..................................................... 100-2
105 เบ็ดเตล็ด....................................................................................................... 100-2


ข้อบังคับ
หมวด 100 บททั่วไป
101 กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
101.01 ข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์
ข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์นี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้หรือการตีความข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ ให้ตลาด
อนุพันธ์เป็นผู้วินิจฉัย โดยการวินิจฉัยของตลาดอนุพันธ์ถือเป็นข้อยุติและผูกพันสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
101.02 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สมาชิกตกลงให้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์และกฎหมายไทย
102 ความรับผิดของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ
102.01 ความรับผิดของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ
ในการดำเนินงานและให้บริการของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ ตลาดอนุพันธ์และบริษัท
ในเครือไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายใด ๆ อันมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในข้อมูลและการจัดส่ง
ข้อมูล ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของ
บุคคลภายนอกหรือเครือข่ายสื่อสารของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้อง
เกี่ยวกับระบบการซื้อขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ อันอาจมีผลกระทบต่อสมาชิก ลูกค้าของสมาชิก หรือ
บุคคลใด ๆ ยกเว้นความเสียหายหรือความสูญเสียอันเกิดจากการกระทำอันจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ
102.02 ความรับผิดของบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่
(1) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ของตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือตามอำนาจหน้าที่ของตนโดยสุจริตย่อมไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย
ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
(2) บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) ให้หมายรวมถึงคณะกรรมการ ผู้จัดการ คณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน พนักงานตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ หรือบุคคลผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากตลาดอนุพันธ์และบริษัทในเครือ

103 ข้อมูลจากระบบการซื้อขาย
ข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือได้รับการประมวลผลในระบบการซื้อขายเป็นกรรมสิทธิ์ของตลาด
อนุพันธ์
สมาชิกอาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากระบบการซื้อขาย เมื่อได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์หรือ
เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
104 การปฏิบัติต่อข้อมูลของสมาชิกและลูกค้า
ตลาดอนุพันธ์จะเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกและลูกค้าที่ได้รับจากการดำเนินงานของตลาด
อนุพันธ์ ซึ่งตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้วในขั้นตอนการซื้อขายหรือเป็นการเปิดเผยในกรณีตามมาตรา 153 แห่งกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
105 เบ็ดเตล็ด
(1) ข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือตามที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร
(2) ตลาดอนุพันธ์จะกำหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการของตลาดอนุพันธ์ โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร

_________________
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
chit
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เข้าร่วม: 17 Jun 2006
ตอบ: 2682
ที่อยู่: หน้าคอมฯ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์ หมวด 200 คำนิยาม
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 200 24 กุมภาพันธ์ 2549
สารบัญ
ข้อบังคับ
หมวด 200 คำนิยาม
หน้า
201 คำนิยาม.............................................................…………….. 200-1


ข้อบังคับ
หมวด 200 คำนิยาม
201 คำนิยาม
“สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคำ น้ำมันดิบ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้อ้างอิงในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
“ตัวแปร” หมายความว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
หรือตัวแปรอื่นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะตาม
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนที่มีการแก้ไขเป็นคราว ๆ ไป และเป็นสัญญาที่
ตลาดอนุพันธ์กำหนดขึ้นและจัดให้มีการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส” หมายความว่า สัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบ
สินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ชำระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคา
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือสัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับชำระเงินหรือต้องชำระเงิน
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของ
สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในสัญญากับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
*“สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น” หรือ “ออปชั่น” (Options) หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชั่นที่จะเรียกให้ผู้ขายออปชั่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด โดยแบ่งเป็นคอ
ลออปชั่น (Call Options ) และพุทออปชั่น (Put Options)
*“อินเด็กซ์ออปชั่น” (Index Options) หมายความว่า ออปชั่นที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนีทางการเงิน
หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
*“ผู้ซื้อออปชั่น” (Options Buyer/ Options Holder) หมายความว่า บุคคลที่มีฐานะซื้อในออปชั่น
(Long Position) และมีสิทธิกับผู้ขายออปชั่นดังต่อไปนี้โดยต้องจ่ายเงินตามราคาซื้อขายออปชั่นเพื่อแลก
กับสิทธินั้น
(1) ซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคตตามที่กำหนดไว้ในออปชั่น หรือ
(2) ได้รับชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของ
สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในออปชั่นกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใด


*“ผู้ขายออปชั่น” (Options Writer/ Options Seller) หมายความว่า บุคคลที่มีฐานะขายในออปชั่น
(Short Position) และมีหน้าที่ต่อผู้ซื้อออปชั่นดังต่อไปนี้โดยได้รับเงินตามราคาซื้อขายออปชั่นเป็นการตอบแทน
(1) ซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคตตามที่กำหนดไว้ในออปชั่น หรือ
(2) จ่ายชำระเงินเท่ากับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างระหว่างราคาหรือมูลค่าของ
สินค้าหรือตัวแปรที่กำหนดไว้ในออปชั่นกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นอยู่ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่งในอนาคตหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในออปชั่น
*“ราคาซื้อขายออปชั่น” หรือ “พรีเมี่ยม” (Premium) หมายความว่า ราคาซื้อขายที่ผู้ซื้อออปชั่น
ตกลงกับผู้ขายออปชั่นเพื่อให้ผู้ซื้อออปชั่นได้รับสิทธิตามออปชั่นและผู้ขายออปชั่นทำหน้าที่ตามออปชั่น
*“ราคาใช้สิทธิ” (Strike Price/Exercise Price) หมายความว่า ราคาซึ่งผู้ซื้อออปชั่นสามารถใช้สิทธิซื้อ
หรือขายสินค้าอ้างอิงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
*“ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้”
(Settlement Price) หมายความว่า ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ
ชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) หรือราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของ
ราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price)
*“At-the-money” หมายความว่า ออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาสำหรับการส่งมอบหรือ
ใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) หรือราคาใช้สิทธิเท่ากับ
ราคาหรือระดับของสินค้าอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
*“In-the-money” หมายความว่า ออปชั่นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คอลออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณ
ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) หรือราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหรือระดับของ
สินค้าอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(2) พุทออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณ
ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) หรือราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหรือระดับของ
สินค้าอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
*“Out-of-the-money” หมายความว่า ออปชั่นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คอลออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาสำหรับการส่งมอบหรืออ้างอิงเพื่อคำนวณส่วน
ต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) หรือราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหรือระดับของสินค้า
อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(2) พุทออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาสำหรับการส่งมอบหรืออ้างอิงเพื่อคำนวณส่วน
ต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) หรือราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหรือระดับของสินค้า
อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

*“Options Series” หมายความว่า ออปชั่นซึ่งมีสินค้าอ้างอิง ประเภทของออปชั่นและเดือนที่ส่ง
มอบหรือชำระราคาเดียวกัน และมีราคาใช้สิทธิเท่ากัน
*“ฐานะคงค้าง” (Open Interest) หมายความว่า ฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่มีการ
ใช้สิทธิหรือยังไม่ถึงระยะเวลาที่ส่งมอบหรือชำระราคา
(*เพิ่มเติมคำนิยามโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
“แบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ซึ่งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีการซื้อขาย
“สินค้าอ้างอิง” หมายความว่า สินค้าหรือตัวแปรที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ตัวคูณดัชนี” หมายความว่า มูลค่าที่ใช้คูณสินค้าอ้างอิงที่เป็นดัชนีเพื่อหามูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (Minimum Tick Size)” หมายความว่า ช่วงความแตกต่างของระดับราคา
ขั้นต่ำในการเสนอซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละครั้ง
“การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit)” หมายความว่า ช่วงราคาใน
การเสนอซื้อขายในแต่ละวันที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดตามที่ตลาดอนุพันธ์
กำหนด
“ระบบการซื้อขาย” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“หน่วยการซื้อขาย” หมายความว่า จำนวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“คำสั่งซื้อขาย” หมายความว่า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์
“การเสนอซื้อขาย” หมายความว่า การเสนอซื้อหรือการเสนอขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
อนุพันธ์
“การซื้อขาย” หมายความว่า การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์
“รายการซื้อขาย” หมายความว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
“หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี
“ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การปลดภาระหรือสิทธิตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีอยู่เดิมให้หมดไป โดยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม หรือ
โดยวิธีการอื่นใดตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี
“คณะกรรมการก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บริษัทในเครือ” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้ว

“ตลาดอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดอนุพันธ์
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการตลาดอนุพันธ์
“คณะอนุกรรมการวินัย” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
พิจารณาความผิดของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ และ
ลงโทษบุคคลดังกล่าว
“คณะกรรมการอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
คำสั่งลงโทษ
“เลขานุการวินัย” หมายความว่า เลขานุการของคณะอนุกรรมการวินัย
“เลขานุการอุทธรณ์” หมายความว่า เลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดอนุพันธ์
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลผู้ซึ่งสมาชิกทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์
“ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญา” หมายความว่า
(1) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) ผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
(3) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับ
หรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทั้งนี้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจาก
ข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่น
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสมาชิกหรือลูกค้า ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่สมาชิกหรือลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่สมาชิกหรือลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวก
ไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมด
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด
(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่สมาชิกหรือลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น

(6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่สมาชิกหรือลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(7) นิติบุคคลที่สมาชิกหรือลูกค้าสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” หมายความว่า ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นผู้ทำ
หน้าที่ติดต่อ ชักชวน หรือให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ลงทุน
“เจ้าหน้าที่รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยตลาดอนุพันธ์เพื่อเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
“ผู้ดูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อ
ดำเนินการให้การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์มีสภาพคล่อง
*“เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยตลาดอนุพันธ์เพื่อ
เป็นตัวแทนของผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายด้วยระบบการซื้อขาย
(*เพิ่มเติมคำนิยามโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549
ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 28 สิงหาคม 2549)
“อนุญาโตตุลาการ” หมายความว่า อนุญาโตตุลาการที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีขึ้น
“ผู้ร้อง” หมายความว่า คู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นและเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ว่าจะได้
มีการใช้ความระมัดระวังตามสมควร อันพึงคาดหมายได้ในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้ว
“คำสั่งลงโทษ” หมายความว่า คำสั่งของคณะกรรมการ คำสั่งของผู้จัดการ และคำสั่งของ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ที่มีผลเป็นการลงโทษบุคคลอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดของ
ตลาดอนุพันธ์

_________________
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
chit
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เข้าร่วม: 17 Jun 2006
ตอบ: 2682
ที่อยู่: หน้าคอมฯ
ตอบโดยอ้างข้อความ
ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์ หมวด 300 สมาชิก
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 300 21 มิถุนายน 2548
สารบัญ
ข้อบังคับ
หมวด 300 สมาชิก
หน้า
301 วัตถุประสงค์.............................................................................................. 300-1
302 ประเภทสมาชิก.......................................................................................... 300-1
302.01 สมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)………………………………………… 300-1
303 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก.................................................................... 300-1
303.01 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent).................................... 300-1
304 การรับสมาชิก............................................................................................. 300-3
305 ขั้นตอนการรับสมาชิก.......................................………………………….. 300-3
305.01 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก.............................………………………….. 300-3
305.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิก............................... 300-3
306 สิทธิของสมาชิก...............................................…………………………... 300-4
306.01 สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent).................................................. 300-4
307 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก..........................………………………......... 300-4
308 หน้าที่ของสมาชิก.......................................……………………….....…… 300-4
308.01 หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)....................................……… 300-4
308.02 การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent) กับลูกค้า..................... 300-7
309 ค่าธรรมเนียมสมาชิก.......................................……………………… ....... 300-8
310 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ........................................................ 300-8
310.01 เหตุในการสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ............................................................ 300-8
310.02 การพิจารณาลงโทษและบทลงโทษ.............................................................. 300-9
310.03 มติให้พ้นจากสมาชิกภาพ............................................................................ 300-9
ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์ หมวด 300 สมาชิก
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 300 21 มิถุนายน 2548
310.04 การเปิดเผยการลงโทษสมาชิก.................................................................... 300-9
310.05 ข้อห้ามติดต่อซื้อขายกับบุคคลที่พ้นจากสมาชิกภาพ.................................. 300-9
310.06 การรับสมาชิกซึ่งพ้นจากสมาชิกภาพกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่.................. 300-9
311 การระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว........................................ 300-10
311.01 เหตุในการระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว.............................. 300-10
311.02 ระยะเวลาการระงับการให้บริการซื้อขายเป็นการชั่วคราว......................... 300-10


300-1
ข้อบังคับ
หมวด 300 สมาชิก
301 วัตถุประสงค์
หมวดนี้กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดประเภทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ คุณสมบัติการเป็นสมาชิก
ขั้นตอนการรับสมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งบทลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพเพื่อให้
สมาชิกของตลาดอนุพันธ์ถือปฏิบัติ
302 ประเภทสมาชิก
302.01 สมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)
สมาชิกประเภทตัวแทน (Agent) ได้แก่ สมาชิกที่ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
ตลาดอนุพันธ์เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น
303 คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก
303.01 คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)
(1) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) มีฐานะการเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) มีทุนชำระแล้วขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
(2.2) ดำ รงสัดส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขั้นต่ำ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
(3) มีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
(4) มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
สามารถปฏิบัติงานได้ในจำนวนอย่างน้อยดังต่อไปนี้
*(4.1) มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

300-2
*(4.2) มีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตในจำนวนที่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับอนุญาตดังกล่าวอาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อ
กับผู้ลงทุนได้
*(4.3) มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สมาชิกตามข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดอนุพันธ์ (Compliance Officer) ในจำนวนที่
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำกับดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
(*ความใน (4.1)-(4.3) ของ (4) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท
ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ซึงมีผลใช้บังคับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549)
(5) มีระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบ
คอมพิวเตอร์ของตลาดอนุพันธ์ รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีขึ้น
(6) มีนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะการเงิน (Credit Risk) ด้าน
การปฏิบัติงานของผู้สมัคร (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk) รวมทั้งด้านกฎหมาย
(Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมี
มาตรการในการควบคุมและติดตามให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
(7) เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหรือสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าผู้สมัครมีสัญญามอบหมาย
ให้สมาชิกของสำนักหักบัญชีเป็นผู้ชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายใน
ตลาดอนุพันธ์
(Cool เป็นสมาชิกของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และในกรณีที่
สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังไม่มีการจัดตั้งในระหว่างที่ผู้สมัครยื่นสมัครเป็น
สมาชิกต่อตลาดอนุพันธ์ ให้ผู้สมัครดำเนินการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์อาจผ่อนผันระยะเวลาในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกำกับผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดอนุพันธ์กำหนด

300-3
304 การรับสมาชิก
ตลาดอนุพันธ์จะเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นคราวและประกาศเป็นการทั่วไป โดยการรับสมัคร
สมาชิกของตลาดอนุพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
305 ขั้นตอนการรับสมาชิก
305.01 ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก
(1) ผู้สมัครต้องยื่นคำขอเป็นสมาชิกพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดอนุพันธ์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่ายื่นคำขอเป็นสมาชิกต่อตลาดอนุพันธ์
(2) ในระหว่างพิจารณาคำขอ ตลาดอนุพันธ์อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้สมัครปฏิบัติ
ได้และเรียกให้ผู้สมัครมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
(3) ตลาดอนุพันธ์จะแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ผู้สมัครทราบภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ตลาดอนุพันธ์ได้รับเอกสารและหลักฐานการสมัครครบถ้วน
(4) ตลาดอนุพันธ์จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบ โดย
ตลาดอนุพันธ์จะแจ้งให้ผู้สมัครแสดงเอกสารและหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดและ
ให้ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกตามจำนวนและระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์
กำหนด
(5) เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 305.01 (4) ครบถ้วนแล้ว ตลาดอนุพันธ์จะ
กำหนดวันเริ่มเป็นสมาชิกและแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ทั้งนี้ ให้การพิจารณารับสมัครสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ถือเป็นที่สุด
305.02 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิก
ตลาดอนุพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมัติการเป็นสมาชิกของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์
305.01 (4)ได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับตลาดอนุพันธ์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการสมัครเป็นสมาชิกเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง
(2) มีพฤติการณ์หรือการกระทำการใดหรือมีเหตุใดอันน่าจะเชื่อได้ว่าผู้สมัครขาด
คุณสมบัติ อันเป็นการไม่เหมาะสมต่อการเป็นสมาชิก


300-4
306 สิทธิของสมาชิก
306.01 สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)
สิทธิของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent) มีดังต่อไปนี้
(1) ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น
(2) รับบริการอื่นใดที่ตลาดอนุพันธ์จัดให้มีขึ้น
307 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก
สิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัว สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่
บุคคลใดได้ ยกเว้นมีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
308 หน้าที่ของสมาชิก
308.01 หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)
(1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการก.ล.ต.
และสำนักงานก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดอนุพันธ์
(2) ดำรงคุณสมบัติการเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก
(3) ไม่ดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรือมีเหตุอันอาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1)
(4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื่นในการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1)
(5) ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่ตลาดอนุพันธ์หรือตามที่ตลาดอนุพันธ์ร้องขอ
*(6) นำส่งข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือ
การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการวางหลักประกันของ
สมาชิกและลูกค้า ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดหรือร้องขอและภายใน
ระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(*ความใน (6) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
(7) รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1) และ (2) ต่อตลาดอนุพันธ์
(Self Reporting) โดยให้สมาชิกรายงานทันทีที่สมาชิก ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1) และ (2)


300-5
(Cool มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร และพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (1) และไม่กระทำ
การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ 308.01 (1) หรือดำเนินการใดที่เข้าข่ายหรืออาจทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ 308.01 (1)
(9) จัดให้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงได้ว่าลูกค้าให้ความยินยอมในการแต่งตั้ง
สมาชิกให้เป็นตัวแทนซื้อขายของลูกค้า โดยหนังสือหรือเอกสารอื่นใดต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(9.1) ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงและภาระหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(9.2) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนด
ของคณะกรรมการก.ล.ต. และสำนักงานก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดอนุพันธ์
และของสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(9.3) ลูกค้ายินยอมให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของลูกค้าแก่สมาชิกเพื่อ
ป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม
หรือการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เช่น ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หลักฐานที่แสดงตัวตนของลูกค้า
(Client Identity) ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า (Beneficiary)
วัตถุประสงค์ของการซื้อขาย ฐานะการลงทุนในสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง และบุคคลที่มีอำนาจไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person)
รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้าให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ของลูกค้าแก่ตลาดอนุพันธ์ตามที่ตลาดอนุพันธ์ร้องขอ
(9.4) ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าสมาชิกอาจกระทำการดังต่อไปนี้เพื่อ
ป้องกันและยับยั้งสภาพการซื้อขายที่ผิดปกติ พฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม
หรือการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน หากปรากฏว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า
รายนั้นอาจก่อให้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหรือมี
ลักษณะที่อาจเข้าข่าย หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อกำหนดของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนด หนังสือเวียนหรือคำสั่งของตลาดอนุพันธ์
(1) ไม่ทำการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว
(2) จำกัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Limit)
และ/หรือจำกัดจำนวนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Limit) ของลูกค้า
(3) ล้างหรือโอนฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าตามที่สมาชิก
หรือตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร


300-6
(4) ดำเนินการปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการอื่นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์เห็นสมควร
*(9.5) ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าสมาชิกอาจกระทำการดังต่อไปนี้โดยมิต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากปรากฏว่าการเสนอซื้อขายของลูกค้ารายนั้นมีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของตลาดอนุพันธ์ หนังสือเวียนและคำสั่งของตลาดอนุพันธ์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การทำงานของระบบการซื้อขาย การดำเนินงานของสมาชิกหรือตลาดอนุพันธ์ หรือสภาพการซื้อขายโดยรวม
(1) แจ้งมิให้บันทึกการเสนอซื้อขายที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาในระบบการซื้อขาย
(2) ยกเลิกการเสนอซื้อขายของลูกค้าที่มีลักษณะดังกล่าว
(3) ระงับการให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้า
(*เพิ่มเติมความใน (9.5) โดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่
2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
(10) ไม่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าที่กระทำการใดอันอาจก่อให้เกิด
การซื้อขายที่ผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซ

_________________
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
chit
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เข้าร่วม: 17 Jun 2006
ตอบ: 2682
ที่อยู่: หน้าคอมฯ
ตอบโดยอ้างข้อความ
วิธีปฏิบัติของตลาดอนุพันธ์ หมวด 300 สมาชิก
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) 30 0 21 มิถุนายน 2548
สารบัญ
วิธีปฏิบัติ
หมวด 300 สมาชิก
หน้า
305 ขั้นตอนการรับสมาชิก............................................................. 300-1
305.01 (1) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก...................................................... 300-1
305.01 (4) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก...................................................... 300-2
308 หน้าที่ของสมาชิก.................................................................... 300-2
308.01 (6) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)............................... 300-2
308.01 (13) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)............................... 300-4
308.02 (1) การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent กับลูกค้า.... 300-4
308.02 (1)-1 การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และการวาง
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) สำหรับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์..... 300-4


วิธีปฏิบัติ
หมวด 300 สมาชิก
305 ขั้นตอนการรับสมาชิก
305.01 (1) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก
ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกประเภทตัวแทนยื่นคำขอเป็นสมาชิกตามแบบที่
ตลาดอนุพันธ์กำหนดพร้อมกับเอกสารและหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดอนุพันธ์
(1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับ
บริษัทซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับรองไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอเป็นสมาชิก
(2) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าของผู้สมัคร
(3) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับฐานะการเงินของผู้สมัคร เช่น งบการเงินงวดประจำ 6 เดือน
และรายงานประจำปีฉบับล่าสุด โดยต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น
(4) สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี หรือหลักฐานที่
แสดงได้ว่าผู้สมัครอยู่ในระหว่างยื่นคำขอเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี เฉพาะผู้สมัครที่เป็นหรือจะเป็น
สมาชิกของสำนักหักบัญชี
(5) สำเนาหลักฐานที่แสดงได้ว่าสมาชิกของสำนักหักบัญชีตกลงเข้าผูกพันชำระหนี้ตาม
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้สมัครทำการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ ทั้งนี้ เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สำนักหักบัญชี
(6) สำเนาคู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้สมัคร
(7) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนธุรกิจ
ของผู้สมัคร
(Cool สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและอำนาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารของผู้สมัคร
(9) สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านฐานะ
การเงิน (Credit Risk) ด้านการปฏิบัติงานของสมาชิก (Operational Risk) ด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Market Risk)
รวมทั้งด้านกฎหมาย (Legal Risk) ที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(10) เอกสารและหลักฐานอื่นใดตามที่ตลาดอนุพันธ์ร้องขอ


305.01 (4) ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก
เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกจากตลาดอนุพันธ์ให้
ผู้สมัครแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อตลาดอนุพันธ์ภายในวันที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(1) หลักฐานการชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปีตามที่ตลาดอนุพันธ์
กำหนด
(2) หลักฐานการวางทรัพย์สินไว้กับสำนักหักบัญชีเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระหนี้
ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ เฉพาะผู้สมัครที่เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
(3) รายงานการทดสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อม
เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดอนุพันธ์ รวมถึงระบบปฏิบัติการอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้สมัครได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ตลาดอนุพันธ์
กำหนด
308 หน้าที่ของสมาชิก
*308.01 (6) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)
ให้สมาชิกนำส่งรายงานฐานะทางการเงินและข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดอนุพันธ์ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(1) รายงานและงบการเงินดังต่อไปนี้
(1.1) รายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
(1.2) รายงานแสดงฐานะการเงินและรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายงวดประจำเดือน
งวดประจำ 6 เดือนแรกของปีบัญชีและงวดประจำปีบัญชี
(1.3) รายงานเมื่อมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรืออัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิเมื่อสิ้นวันทำการใด ๆ ลดลงมาอยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรง
ไว้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
(2) รายงานเหตุการณ์ดังต่อไปนี้พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือ
(2.1) สมาชิกประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
(2.2) สมาชิกหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
(2.3) สมาชิกเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะในการประกอบธุรกิจ
(2.4) สมาชิกควบรวมบริษัท หรือกระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำ
หรือถูกครอบงำกิจการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


(2.5) สมาชิกทำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงาน
ของสมาชิก
(2.6) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เพิ่มทุนหรือลดทุน
(2.7) คณะกรรมการของสมาชิกมีมติให้เข้าถือหลักทรัพย์ของกิจการใดเกินกว่าร้อยละ
10 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของกิจการนั้น
(3) รายงานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
(3.1) รายงานการผิดนัดวางหลักประกันของลูกค้า
(3.2) รายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) และความเห็นเฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวกับระบบหรือการดำเนินงานการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และงานบริหารความเสี่ยงของสมาชิก รวมทั้งผลการดำเนินการในส่วนที่มี
นัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
(3.3) รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด หนังสือเวียน หรือคำสั่ง
ของตลาดอนุพันธ์ (Compliance Report) เฉพาะส่วนที่มีนัยสำคัญรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการในส่วน
ที่มีนัยสำคัญของสมาชิกตามคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด
หนังสือเวียน หรือคำสั่งของตลาดอนุพันธ์ (Compliance Unit)
(3.4) รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของสมาชิก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ดำเนินงานของสมาชิก
(3.5) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(3.6) รายงานมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสมาชิกให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของสมาชิก
(3.7) รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สิบลำดับแรก ณ วันสิ้นปี และ ณ วันประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 308.01 (6) ให้สมาชิกดำเนินการให้กรรมการที่มีอำนาจลงนาม
ผูกพันสมาชิกซึ่งปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ลงลายมือชื่อรับรองรายงานที่สมาชิกจัดส่งเป็นหนังสือด้วย


*308.01 (13) หน้าที่ของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent)
เมื่อตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนดการจัดให้มีการดำเนินธุรกรรมใหม่ในตลาดอนุพันธ์
ให้สมาชิกแสดงให้ตลาดอนุพันธ์เห็นว่ามีความพร้อมในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องแสดง
เอกสารหรือหลักฐานต่อตลาดอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดอนุพันธ์กำหนดก่อนเริ่มดำเนิน
ธุรกรรมดังต่อไปนี้
(1) ผลการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินธุรกรรม
(2) ความพร้อมของบุคลากรของสมาชิก
(3) นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรม
(4) อื่น ๆ ตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
(*เพิ่มเติมความใน (6) และ (13) โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 16 กรกฎาคม 2550)
*308.02 (1) การปฏิบัติงานของสมาชิกประเภทตัวแทน (Agent) กับลูกค้า
308.02(1)-1 การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และการวางหลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
ให้สมาชิกเรียกให้ลูกค้านำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) และ
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
วิธีการ หลักประกันเริ่มต้น
(Initial Margin)
หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin)
1. การคำนวณหลักประกันแบบ
Portfolio
• ไม่ต่ำกว่า 1.35 เท่าของมูลค่า
หลักประกันรักษาสภาพที่
คำนวณจากค่าความเสี่ยงที่
สำนักหักบัญชีกำหนด โดยใน
กรณีที่มีการถือครองสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นให้
รวมคำ นวณมูลค่าจากการ
ป รับ มูล ค่า ห ลัก ป ร ะ กัน
(mark-to-market) ของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นตามที่
สำ นักหักบัญชีกำ หนดเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักประกัน
เริ่มต้นด้วย
• ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกัน
รักษาสภาพที่คำนวณจากค่า
ความเสี่ยงที่สำนักหักบัญชี
กำหนด โดยในกรณีที่มีการ
ถือ ค ร อ ง สัญ ญ า ซื้อ ข า ย
ล่วงหน้าออ ปชั่นให้ร ว ม
คำ นวณมูลค่าจากการปรับ
มูลค่าหลักประกัน (mark-tomarket)
ของสัญญาซื้อขาย
ล่ว ง ห น้า อ อ ป ชั่น ต า ม ที่
สำนักหักบัญชีกำหนดเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักประกัน
รักษาสภาพด้วย


วิธีการ หลักประกันเริ่มต้น
(Initial Margin)
หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin)
2. การคำนวณหลักประกันตาม
ประเภทของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟิวเจอร์
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่น
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือ
ครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ไม่
ต้องวางหลักประกันเริ่มต้น
• ไม่ต่ำกว่า 1.35 เท่าของอัตรา
หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin) ที่
ตลาดอนุพันธ์กำหนด โดย
ตลาดอนุพันธ์จะประกาศ
มูลค่าหลักประกันดังกล่าวที่
เป็นจำนวนเงินเป็นคราว ๆ ไป
• ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่คำนวณได้
ตามวิธีการคำนวณหลักประกัน
แนบท้าย
• ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการถือ
ครองเฉพาะฐานะซื้อในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น ไม่
ต้องวางหลักประกันรักษา
สภาพ
• ไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกัน
รัก ษ า ส ภ า พ ( Maintenance
Margin) ที่ตลาดอนุพันธ์
กำหนด โดยตลาดอนุพันธ์จะ
ประกาศมูลค่าหลักประกัน
ดังกล่าวที่เป็นจำนวนเงินเป็น
คราวๆ ไป
• ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่คำนวณได้
ตามวิธีการคำนวณหลักประกัน
แนบท้าย
ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าของสมาชิกเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วย การเรียกและการวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ให้วางหลักประกันโดยวิธีการคำนวณหลักประกันตามประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(*ความใน (1) เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยวิธีปฏิบัติบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 29 ตุลาคม 2550)
*************************


ตารางแสดงวิธีการคำนวณหลักประกันตามประเภทของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
กลยุทธ์การซื้อขาย
(Trading Strategy)
รายละเอียดของฐานะการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
(Position Description)
หลักประกันที่ต้องนำมาวาง
(Margin Requirement)
การซื้อขายในลักษณะที่ไม่ประกอบเป็นกลยุทธ์ (Outright Position)
• Long Call Options หรือมีฐานะซื้อ
ในคอลออปชั่น
• Long Put Options หรือมีฐานะซื้อใน
พุทออปชั่น
• ไม่ต้องวางหลักประกัน
• จ่ายชำระเพียงราคาซื้อขายออปชั่น
(Premium) ก่อนเริ่มทำการซื้อขาย
• Short Call Options หรือมีฐานะขาย
ในคอลออปชั่น
• Short Put Options หรือมีฐานะขาย
ในพุทออปชั่น
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
• ราคาซื้อขายออปชั่น (Premium)1
และมูลค่าของ A หรือ B แล้วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่า โดยที่
A = ร้อยละหรือจำนวนเท่าของ
หลักประกันเริ่มต้นของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส หรือมูลค่าที่
ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด หัก
ด้วยมูลค่าที่ Out-of-the-money
B = หลักประกันขั้นต่ำของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นตามที่ตลาด
อนุพันธ์ประกาศกำหนด
หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin)
• ราคาซื้อขายออปชั่น (Premium)1
และมูลค่าของ A หรือ B แล้วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่า โดยที่
A = ร้อยละหรือจำนวนเท่าของ
หลักประกันรักษาสภาพของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส หรือมูล
ค่าที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด
หักด้วยมูลค่าที่ Out-of-the-money
B = หลักประกันขั้นต่ำของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าออปชั่นตามที่ตลาด
อนุพันธ์ประกาศกำหนด
1 การคำนวณราคาซื้อขายออปชั่น (Premium) เพื่อวางเป็นหลักประกัน ให้คำนวณจากราคาที่ผู้ซื้อออปชั่น
ตกลงกับผู้ขายออปชั่นหรือราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ
ชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) คูณด้วยตัวคูณดัชนี แล้วแต่กรณี


กลยุทธ์การซื้อขาย
(Trading Strategy)
รายละเอียดของฐานะการถือครอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
(Position Description)
หลักประกันที่ต้องนำมาวาง
(Margin Requirement)
การซื้อขายในลักษณะที่ประกอบเป็นกลยุทธ์ (Trading Strategy Position)
• Bull Call Spread หมายถึง การมี
ฐานะซื้อและขายในคอลออปชั่นโดย
Options Series ที่ซื้อต้องมีราคาใช้
สิทธิต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ
ของ Options Series ที่ขาย
• Bear Put Spread หมายถึง การมี
ฐานะซื้อและขายในพุทออปชั่น โดย
Options Series ที่ซื้อต้องมีราคาใช้
สิทธิสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ
ของ Options Series ที่ขาย
กรณีที่ 1 หาก Options Series ที่ซื้อ
และขายมีเดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
ราคาเดียวกัน หรือ Options Series ที่
ซื้อมีอายุของสัญญายาวกว่า Options
Series ที่ขาย ไม่ต้องวางหลักประกัน
กรณีที่ 2 หาก Options Series ที่ซื้อมี
อายุของสัญญาสั้นกว่า Options Series
ที่ขาย ให้วางหลักประกันแบบ
Outright Position ในแต่ละ Options
Series
Spread Position หรือ
การซื้อสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ออปชั่นใน
Series หนึ่ง และขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ออปชั่นในอีก Series
หนึ่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นคอ
ลออปชั่นทั้งคู่ หรือ
พุทออปชั่นทั้งคู่
• Bear Call Spread หมายถึง การมี
ฐานะซื้อและขายในคอลออปชั่น โดย
Options Series ที่ซื้อต้องมีราคาใช้
สิทธิสูงกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ
ของ Options Series ที่ขาย
• Bull Put Spread หมายถึง การมีฐานะ
ซื้อและขายในพุทออปชั่น โดย
Options Series ที่ซื้อต้องมีราคาใช้
สิทธิต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาใช้สิทธิ
ของ Options Series ที่ขาย
กรณีที่ 1 Options Series ที่ซื้อและขาย
มีเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา
เดียวกัน หรือ Options Series ที่ซื้อมี
อายุของสัญญายาวกว่า Options Series
ที่ขาย ให้วางหลักประกัน ดังนี้
หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
• ส่วนต่างของราคาใช้สิทธิของ
Options Series ที่ซื้อและขายคูณ
ด้วยตัวคูณดัชนี
หลักประกันรักษาสภาพ
(Maintenance Margin)
• เหมือนหลักประกันเริ่มต้น
กรณีที่ 2 Options Series ที่ซื้อมีอายุ
ของสัญญาสั้นกว่า Options Series ที่
ขาย ให้วางหลักปร

_________________
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Email
qqq
qqq
ผู้เยี่ยมชม

ตอบโดยอ้างข้อความ
coach outlet store
adidas superstar
jordan shoes
cheap jordans
moncler outlet
ralph lauren uk
canada goose sale
kate spade outlet
canada goose jackets
toronto blue jays jerseys
timberland outlet
jimmy choo
north face jackets
nike shoes
ysl outlet
uggs outlet store
coach outlet store
kate spade handbag
cheap nfl jerseys
canada goose outlet
yeezy boost
birkenstocks
michael kors outlet clearance
jordan shoes
birkenstock sandals
canada goose outlet
kate spade
yeezy boost 350
coach factory outlet
ralph lauren outlet
nike zoom
coach outlet
kate spade outlet
cheap jordans
polo outlet
timberland boots
coach factory outlet
nike shoes
coach factorty outlet
adidas yeezy boost
fitflops sale clearance
cheap jordans
coach outlet
canada goose
seattle mariners jerseys
kate spade handbags
adidas outlet
coach outlet
uggs outlet
michael kors handbags
moncler
hermens bags
ecco shoes
supra shoes
fitflops
coach outlet
ralph lauren sale clearance
coach outlet
jordan shoes
air more uptempo
uggs outlet
canada goose outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas yeezy
coach canada
tory burch outlet
moncler jackets
ecco shoes
jordan retro
oakley sunglasses
coach outlet store online clearances
pandora charms
pandora jewelry
kate spade handbags
hermes bags
polo ralph lauren outlet
prada outlet
coach outlet online
columbia sportswear
nike shoes for men
coach outlet
louis vuitton outlet online
nike shoes
ralph lauren
fendi handbags
uggs outlet
los angeles dodgers jerseys
nike shoes
uggs outlet
pandora store
coach factorty outlet
nike outlet
louis vuitton outlet
nike outlet store
mont blanc
new balance shoes
pittsburgh pirates jerseys
michael kors outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ralph lauren sale
supreme clothing
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
christian louboutin outlet
colorado rockies jerseys
nike free 4.0
adidas nmd
vans store
jordan retro 11
cheap nike air max
coach outlet
louis vuitton
new balance outlet
ecco shoes
ralph lauren outlet
ultra boost
christian louboutin outlet
uggs outlet
coach outlet
kate spade
tiffany and co
mbt shoes
nike outlet
philipp plein outlet
mont blanc pens
coach factory outlet online
swarovski outlet
philipp plein shirt
canada goose outlet
fitflops sale
moncler outlet
air max 2019
birkenstock shoes
pandora charms
pandora outlet
nike air max outlet
air max 2018
canada goose outlet
ugg boots
adidas yeezy
adidas outlet
coach outlet online
michael kors outlet clearance
christian louboutin
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet
uggs outlet store
coach outlet store
oakland athletics jerseys
coach factory outlet
hermes handbags
jordan shoes
pandora jewelry outlet
birkenstock
canada goose
pandora jewelry
toms outlet
coach outlet
pandora jewelry
nike free run
kate spade
louboutin shoes
birkenstock sandals
coach factory outlet
cheap jordans
pandora outlet
gucci handbags
moncler outlet
adidas nmd
adidas shoes
tiffany outlet
cristiano ronaldo jerseys
adidas shoes
pandora jewelry
pg 2
yeezy 350 boost
pandora jewelry official site
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg outlet
mulberry uk
reebok shoes
cheap ray bans
canada goose jackets
coach outlet store online
burberry outlet
lebron james shoes
canada goose sale
nike zoom
coach factory outlet
cheap jordan shoes
nike dunks
salvatore ferragamo
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
nike outlet online
fitflops
ecco outlet
nike outlet
michael kors outlet canada
jordan shoes
salomon shoes
coach outlet
michael kors outlet clearance
converse outlet store
kate spade outlet store
pandora charms
kate spade outlet
fitflops sale
kansas city royals jerseys
nmd adidas
cartier outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
christian louboutin shoes
pandora jewelry outlet
coach outlet
baltimore orioles jerseys
kate spade bags
prada handbags
coach outlet
canada goose
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
nike store
vans shoes
michael kors outlet
pandora charms
nike air max zero
ugg boots
coach factory outlet
louis vuitton handbags
ecco shoes for men
coach factory outlet
dr martens boots
timberland outlet
florida marlins jerseys
ralph lauren outlet
adidas yeezy
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach outlet
ralph lauren
adidas shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
kate spade handbag
ray ban sunglasses
houston astros jerseys
tiffany and co
kate spade handbags
birkenstock outlet
pandora charms
jordan shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses
coach factory outlet
asics outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
nike air max
kate spade bags
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
nike air max 95
michael kors
nike air max 87
christian louboutin outlet
ugg boots
yeezy boost
cheap jordans free shipping
kate spade outlet
pandora
uggs
adidas nmd shoes
nike cortez
nike huarache
air jordan shoes
cheap jordans for sale
converse shoes
pandora outlet
timberland boots outlet
pandora jewelry
ugg outlet
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry official site
kate spade outlet
kate spade handbags
louis vuitton
michael kors handbags
jordans
fitflops
ralph lauren outlet
supreme clothing
air max 97
coach factorty outlet
kyrie 4 shoes
coach outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
arizona diamondbacks jerseys
underarmour shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
tory burch outlet online
dansko shoes
canada goose outlet
adidas outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
nike air presto
pandora charms
supreme new york
salvatore ferragamo shoes
coach handbags
ugg outlet
nike air max shoes
michael kors outlet online
kobe shoes
fred perry
adidas campus
yeezy boost
michael kors outlet
longchamp handbags
adidas outlet
uggs canada
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
adidas yeezy boost
moncler outlet
birkenstock sandals
longchamp outlet
new york mets jerseys
fitflops
cheap nfl jerseys
tampa bay devil rays jerseys
coach factory outlet
ugg outlet
moncler outlet
ralph lauren sale clearance
pandora outlet
adidas shoes
kate spade handbags
louboutin shoes
kate spade outlet
nike outlet
converse all star
hermes handbags
uggs
christian louboutin
michael kors handbags
cheap jordan shoes
rolex watches
moncler jackets
coach canada outlet
los angeles angels jerseys
adidas yeezy boost
fred perry polo
ugg boots
nike air max
adidas
chicago white sox jerseys
canada goose outlet
coach factory outlet online
valentino shoes
oakley sunglasses outlet
burberry outlet canada
pandora charms sale
canada goose outlet
uggs outlet
canadian goose
pandora charms
adidas nmd
coach factory outlet
birkenstock outlet
moncler outlet
polo outlet store
nike cortez
uggs
cheap mlb jerseys
mlb jerseys
tory burch outlet
hermes handbags
canada goose outlet
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
canada goose jackets
fitflops sale clearance
canada goose outlet
north face outlet
pandora jewelry
oakley sunglasses
red bottoms shoes
ralph lauren outlet
gucci outlet
ugg boots
canada goose outlet
dr martens outlet
michael kors
ugg outlet
canadian goose
longchamp outlet
air max 2018
polo outlet
michael kors outlet
atlanta braves jerseys
nike huarache
coach outlet
oakley sunglasses
kate spade bags
milwaukee brewers jerseys
nike air max
ralph lauren sale clearance
columbia shoes
hermes outlet
nike react shoes
fitflops
moncler outlet
louboutin shoes
asics shoes
mulberry bags
louis vuitton outlet store
nike shox
moncler outlet online
air jordans
timberland boots
ray ban sunglasses
minnesota twins jerseys
ugg outlet
coach outlet store
nike shoes
supra shoes
red bottom shoes
cleveland indians jerseys
kate spade outlet store
texas rangers jersey
uggs outlet
kevin durant shoes
michael kors outlet
dr martens
michael kors outlet
jimmy choo outlet
tory burch outlet
air max 97
air jordans
fake rolex
coach outlet
red bottoms
nike outlet online
coach factory outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
san diego padres jerseys
adidas superstar
skechers shoes
moncler jackets
timberland boots
toms outlet
coach
adidas originals
nike basketball shoes
jordans
ysl handbags
coach outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
cincinnati reds jerseys
michael kors outlet
adidas stan smith
michael kors outlet online
uggs canada
mulberry handbags
pandora charms
adidas shoes
nike air more money
uggs outlet
nike air max 1
replica watches
swarovski crystal
ugg outlet
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
canada goose sale
coach outlet
uggs
air max 2017
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
ugg outlet
toms shoes
mulberry outlet
jimmy choo outlet
pandora jewelry
kobe bryant shoes
birkenstock shoes
louis vuitton outlet online
uggs outlet
nike tessen
coach outlet store
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
timberland boots
air max 90
christian louboutin
pandora jewelry
lacoste polo shirts
ray ban sunglasses discount
ugg outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach canada outlet
hermes birkin
longchamp handbags
uggs outlet
timberland boots
moncler outlet
discount oakley sunglasses
rolex watches
adidas shoes
air jordan shoes
uggs outlet
supreme clothing
kate spade outlet store
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
180917yueqin
ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์
  
  
 ตอบ